Nachádzate sa tu:

Prihlásenie k GRID UNIZA,dostupné moduly, spustenie úlohy, kontrola jednotlivých úlohy a vymazanie úlohy z fronty. 

Prihlásenie

ssh user@login.hpc.uniza.sk

Enviroment moduly

------------------------------- /etc/modulefiles -------------------------------
Mathematica/10.4         cuda/9.0
Mathematica/11.1         devtools/2
Mathematica/11.2         espresso/3.2.0(default)
Mathematica/11.3         fds/6.1
Mathematica/12.0(default)    fds/6.7(default)
Python/2.7.8(default)      intel/composerxe_2013
Python/3.3.6           intel/composerxe_2013_old
adina/dmp            matlab/R2015b(default)
adina/new(default)        matlabtah/R2015b
adina/smp            matlabtah/R2017a
annovar/annovar-current(default) matlabtah/R2017b(default)
ansys/2019R1           mpich/3.0.4/14.4
ansys/v145            octave/3.6.4(default)
ansys/v150            openmpi/1.10.4-devtools2
ansys/v160            openmpi/1.6.3(default)
ansys/v162            openmpi/1.8.3
ansys/v170            openmpi/1.8.4
ansys/v172            openmpi/1.8.4-i
ansys/v192(default)       openmpi-x86_64
atlas/3.10.2(default)      pgi/14.4(default)
boost/1.53            pgi/2014
boost/1.54            root/5.34.14(default)
boost/1.57(default)       simpack/9.8.2
comsol/v50            simpack/9.9.2(default)
comsol/v52(default)       xrootd/3.2.7(default)
cuda/6.5(default)        xrootd/3.3.6

$module load openmpi

$module purge

Spustenie úlohy

Kompilácia

$module load openmpi
$mpicc program.c

Zadanie úlohy do fronty

$ qsub s1.pbs

Skript pre sériovú úlohu

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N UNIZA_JOB

# skript ziada
#PBS -l nodes=1:ppn=1,pmem=100mb,walltime=00:10:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q serial

# po ukonceni error file - "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru - "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu - b begin, e end, a abort,
# neposielat email (n/none).
#PBS -m ae

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# kopirovanie dat na vstupny disk (/localscratch)
##cp my_* $TMPDIR
##cd $TMPDIR

/apps/run/program

Skript pre paralelnú úlohu s openmpi

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N UNIZA_JOB_xhpl

# skript ziada
#PBS -l nodes=4:ppn=12,pmem=2gb,walltime=1:10:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file - "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru - "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m ae

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

options="> OUT"

cd /work/user/hpl

application="/work/user/hpl/xhpl"

. /etc/profile.d/modules.sh
module purge
module load openmpi/1.6.3

# Príklad využitia premenných (PBS/Torque)
np=$PBS_NP
ppn=$PBS_NUM_PPN
numnodes=$PBS_NUM_NODES

CMD="mpirun $application $options"

###########################################
cd $PBS_O_WORKDIR
echo -e "Changed directory to `pwd`.n"
JOBID=`echo $PBS_JOBID | sed -e "s/..*$//"`

echo "workdir $PBS_O_WORKDIR , jobid: $PBS_JOBID , ":

echo -e "JobID: $JOBIDn======"
echo "Time: `date`"
echo "Running on master node: `hostname`"
echo "Current directory: `pwd`"

if [ -r "$PBS_NODEFILE" ]; then
    cat $PBS_NODEFILE | uniq > machfile
    echo -e "nNodes allocated:n================"
    echo `cat machfile`
fi

echo -e "nnumprocs=$np, numnodes=$numnodes, ppn=$ppn"
echo -e "nExecuting command:n==================n$CMDn"
echo "$CMD"

eval $CMD

Kontrola úloh

$ qstat -a, showq
$ showq -b

Vymazanie úlohy z fronty

$ qdel jobid

Predchádzajúci článok Spustenie úlohy v interaktívnom režime
Obsah